Морський коледж є структурним підрозділом Херсонської державної морської академії, підпорядкованої Міністерству освіти і науки України.

Форма власності – державна.

Адреса: 73000, Херсон, проспект Ушакова, 20.

Телефон/факс: 0552 (49-59-02).

E-mail: ksma@ksma.ks.ua Веб-сайт: http://kma.ks.ua

Ректор: Чернявський Василь Васильович, доктор педагогічних наук, доцент.

Начальник Морського коледжу: Гусєв Віктор Миколайович, кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Адреса: 73000, Херсон, проспект Ушакова, 14/1.

Телефон/факс: 0552 (22-32-82).

E-mail: ksma@ksma.ks.ua

Веб-сайт: http://kmc.ks.ua

Юридичною підставою для надання освітніх послуг у ХДМА, пов’язаних зі здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, доктора філософії (у т.ч. для іноземних громадян) є ліцензія Міністерства освіти і науки України (наказ МОНУ від 07.07.2017 р. № 146-л «Про переоформлення ліцензій») з додатком у формі відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Морський коледж будує свою діяльність на підставі законодавства України, зокрема, законодавчих та нормативних актів про освіту, а також Статуту (нова редакція), погодженого Конференцією трудового колективу ХДМА від 03.02.2018 р. (протокол № 13) та затвердженого наказом МОН України від 23.03.2018 р. № 279, відповідно до «Положення про Морський коледж Херсонської державної морської академії».

У Морському коледжі, крім традиційних судноводійного, судномеханічного та електромеханічного відділень з 2004 року створено суднобудівне відділення на базі приєднаного Херсонського судномеханічного технікуму. На сьогодні Морський коледж Херсонської державної морської академії зберіг стратегічні спеціальності суднобудівного профілю, готує молодших спеціалістів, має необхідну науково-технічну базу і висококваліфікованих викладачів специфічних і рідкісних спеціальностей суднобудування.

На 15 циклових комісіях Морського коледжу ХДМА працюють 157 штатних педагогічних працівників, серед яких відмінники народної освіти, відмінники освіти України, заслужені тренери, кавалери нагрудного знаку МОН України А.С. Макаренко, почесні працівники морської галузі, кавалери нагрудного знаку Міністерства освіти УРСР «За відмінні успіхи у середній спеціальній освіті», кандидати наук, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти, магістри.

Результати наукових пошуків висвітлюються у «Науковому віснику Херсонської державної морської академії», який має статус фахового видання з технічних наук.

Підготовка фахівців у Морському коледжі здійснюється за рівнем молодшого спеціаліста. Загальна кількість здобувачів освіти, які навчаються у Морському коледжу Херсонської державної морської академії за спеціальностями, освітньо-професійними програмами та формами навчання.

Види діяльності, що потребують попереднього отримання ліцензії (дозволу), здійснюються Морським коледжем ХДМА після отримання такої ліцензії.

Загальна характеристика Морського коледжу Херсонської державної морської академії наведена в таблиці:

Напрямами діяльності Морського коледжу є:

—       підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»;

—       освітня, культурно-виховна, методична;

—       здійснення зовнішніх зв’язків з підприємствами міста і області.

Структурні підрозділи Морського коледжу створені відповідно до законодавства та головних завдань його діяльності, функціонують згідно з окремими положеннями, затвердженими ректором.

Структурними підрозділами коледжу є:

—     відділення;

—     циклові (предметні) комісії;

—     адміністративні та господарські підрозділи;

—     підрозділи, що забезпечують освітній процес.

Освітній процес забезпечений:

—     навчальними кабінетами та навчальними лабораторіями;

—     навчально-виробничими майстернями;

—     спортивно-оздоровчим комплексом;

—     бібліотеками з читальними залами;

—     методичними кабінетами;

—     комплексом громадського харчування;

—     актовими залами.

З метою забезпечення права і можливості здобувачів освіти самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів, а також брати участь в управлінні закладом освіти діє студентське самоврядування.

Студентське самоврядування керується чинним законодавством України, статутом закладу освіти, Положенням про студентське самоврядування, та іншими актами, прийнятими відповідно до нього.

У закладі освіти діють такі органи студентського самоврядування:

– конференція здобувачів освіти академії та її структурних підрозділів;

– студентська рада ХДМА та її структурних підрозділів;

– студентські ради екіпажу та гуртожитків;

– органи студентського самоврядування на рівнях відділення, курсу, академічної групи.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів здобувачів освіти у Херсонській державній морській академії та її структурних підрозділах, приймає участь в управлінні академією.

За погодженням зі студентською радою приймаються рішення про:

– відрахування осіб, які навчаються у Херсонській державній морській академії та її структурних підрозділах, їх поновлення на навчання;

– переведення осіб, які навчаються у навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням та навпаки;

– призначення академічних стипендій;

– поселення осіб, які навчаються у навчальному закладі, в екіпаж і гуртожиток, виселення з екіпажу та гуртожитку;

– обрання кандидатур на призначення міських, обласних академічних стипендій та академічних і соціальних стипендій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Президента України;

– організацію проживання в екіпажі і студентських гуртожитках осіб, які навчаються у ХДМА та її структурних підрозділах.

Системна плідна робота науково-педагогічного колективу ХДМА і педагогічного колективу Морського коледжу та рівень наявної навчальної бази забезпечують виконання освітньо-професійної програми підготовки конкурентноспроможних фахівців на національному й міжнародному ринках праці.